પ્રોજેક્ટ માહિતી ડાઉનલોડ કરો અંગ્રેજી અનુવાદ
મૂખ પૃષ્ઠ અમારા વિશે પ્રોજેક્ટ્સ અમારા પોર્ટલ વિશે અમારા કાર્યક્ર્મો સમ્પર્ક


સંપર્ક


મુખ્ય કાર્યાલય

પ્રાદેશિક કાર્યાલય
Head Office
Regional Office
shadow
shadow

સરનામું:
મા ફાઉન્ડેશન
શ્રી જી. એમ. બિલખિયા ક્રિકેટ સ્ટેડીયમ,
બિલખિયા હાઉસ સામે,
મુકતાનંદ માર્ગ, ચલા,
વાપી-૩૯૬૧૯૧. ગુજરાત, ભારત.

કાર્યાલય સમય:
સવારે ૦૯:૩૦ થી સાંજે ૦૫:૩૦ (સોમવાર થી શનિવાર)

ફોન નંબરઃ
સામાન્ય પૂછપરછ: +૯૧ ૮૧૪૦૪૦૩૧૦૦ / +૯૧ ૮૧૪૦૪૦૯૧૦૦
શિષ્યવૃત્તિ(ફક્ત વલસાડ જીલ્લો)ઃ ૦૮૩૪૭૫૦૦૦૧૨

ઇ−મેલ:
info@maafoundation.org
Scholarship.vapi@maafoundation.org(ફક્ત શિષ્યવૃત્તિ માટે)
CC@maafoundation.org(ફક્ત કારકિર્દી માર્ગદર્શન માટે)


મા ફાઉન્ડેશન
'જીત' પ્લોટ નં.૨૧૩૦/A
આતાભાઇ રોડ,
ભાવનગર−૩૬૪૦૦૧

કાર્યાલય સમય:
સવારે ૦૯:૩૦ થી સાંજે ૦૫:૩૦ (સોમવાર થી શનિવાર)

ફોન નંબરઃ ૦૨૭૮−૨૫૬૮૮૯૧
મોબાઈલ નંબરઃ ૦૯૯૨૪૪૮૮૯૯૪
ઇ−મેલ એડ્રસઃinfo.bvn@maafoundation.org

શિષ્યવૃત્તિ ઇ−મેલ:Scholarship.bvn@maafoundation.org
contact

તમારા અભિપ્રાય અને સૂચનો આ ફોર્મ ની મદદ થી મોકલાવો.

જરૂરી વિગતો.

અટકઃ

ફોન નંબરઃ

ઈ-મેલ એડ્રસઃ

અભિપ્રાયઃ

Submit Reset
shadow
shadow